Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 

§ 1

Gwarancją jakości objęte są wady wyrobów spowodowane ich wadliwym wykonaniem lub wadami materiałowymi ujawnionymi w konstrukcji wyrobu, okuciu, szybie lub powłoce malarsko – lakierniczej, o ile są one niedopuszczone przez normę PN-88/D-10085/A2.
Sokółka Okna i Drzwi S.A. jako producent stolarki udziela gwarancji na wyroby według następujących okresów gwarancyjnych:

• Okna drewniane gwarancja na konstrukcję wyrobu, okucia, szyby wynosi:

- 2 lata w przypadku montażu przez ekipy nie posiadające autoryzacji;
- 5 lat w przypadku montażu wyrobów przez autoryzowane ekipy montażowe;
- 7 lat w przypadku montażu wyrobów przez autoryzowane ekipy montażowe, oraz dokonaniu 2 okresowych przeglądów stolarki, po okresie 3 oraz 5 lat użytkowania*

• Okna drewniane - gwarancja na powłoki malarskie drewna wynosi:

- 3 lata na powłoki nie przeźroczyste;
- 2 lata na powłoki z widocznym rysunkiem drewna.

• Okna drewniano - aluminiowe gwarancja na konstrukcję wyrobu, okucia, szyby, wynosi:

- 2 lata w przypadku montażu przez ekipy nie posiadające autoryzacji;
- 5 lat w przypadku montażu wyrobów przez autoryzowane ekipy montażowe;
- 10 lat w przypadku montażu wyrobów przez autoryzowane ekipy montażowe, oraz dokonaniu 2 okresowych przeglądów stolarki po okresie 5 oraz 8 lat użytkowania*

• Okna drewniano aluminiowe - gwarancja na powłoki malarskie wynosi:

- 5 lat
- 1 rok**

• Okna olejowane - należy odnawiać powłokę minimum raz w roku zgodnie z wytycznymi producenta.
• Pozostałe akcesoria:

- 1 rok

 

Okresy gwarancji określone są powyżej, jednakże z zastrzeżeniem że nie są one dłuższe od okresów powyższych powiększonych o 1 rok od daty produkcji stolarki.

Przeglądy dokonywane będą odpłatnie, zgodnie z aktualnym na dzień dokonania przeglądu cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej producenta, przez upoważnionych przedstawicieli serwisu Sokółka Okna i Drzwi, na wniosek użytkownika. Warunkiem dotrzymania wydłużonej gwarancji jest odpowiedni wpis potwierdzający przegląd w karcie gwarancyjnej, oraz dokonanie renowacji powłok lakierniczych w okresach zgodnych z zapisami karty gwarancyjnej.

 

 

§ 2

Gwarancja obejmuje wyroby:
a. składowane i magazynowane zgodnie z wymogami PN-B-05000:1996 tj. w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych;
b. wbudowane zgodnie z instrukcją montażu stanowiącej integralną część Pakietu Gwarancyjnego;
c. nie noszące śladów strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika;
d. w których dokonywana była bieżąca konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta.

 

 

§ 3

1. Gwarancją nie są objęte wyroby:
a. z wadami i uszkodzeniami, w wyniku których została obniżona cena;
b. z uszkodzeniami mechanicznymi;
c. z wadami wynikającymi z niewłaściwego transportu, przechowywania, wbudowania lub użytkowania;
d. z rozregulowanymi i niesmarowanymi okuciami (regulacja i smarowanie okuć leży po stronie użytkownika);
e. w których występują przebarwienia, uszkodzenia i deprecjacja elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia drewna, podyktowane nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (wykonywanie prac mokrych po wbudowaniu stolarki, niedostateczna wentylacja pomieszczeń podczas użytkowania – wilgotność względna powietrza poniżej 40% lub powyżej 70%);
f. z uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta (zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką montażową okuć i szyb,  stosowania taśm klejących, użycie do mycia niewłaściwych środków zmieniających wygląd i kolor powłoki malarsko lakierniczej);
g. okna drewniane i drewniano-aluminiowe wykończone w technologii olejowania (wyłączenie dotyczy powłoki i drewna).
h. z wyposażeniem standardowym okuć i elementów aluminiowych, zamontowanych w strefie nadmorskiej; dla wyrobów przeznaczonych do w/w strefy wyposażenie w okucia i elementy aluminiowe winno być zamówione w wersji o podwyższonej odporności na działanie środowiska o dużym zasoleniu;
i. z dokonywanymi zmianami konstrukcyjnymi jak struganie, zmiana okuć, uszczelek lub montaż żaluzji, krat lub innych zabezpieczeń naruszający konstrukcję wyrobu;
j. w których uszkodzenia powstały w wyniku przypadków losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.);
k. z wadami, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu, a nie mają wpływu na jego właściwości użytkowe;
l. okna drewniane wykończone w technologii olejowania (wyłączenie dotyczy powłoki i drewna).


2. Reklamacji nie podlegają:
a. różnice w odcieniu oraz strukturze powłoki malarsko-lakierniczej podyktowane różnorodną budową drewna, która stanowi naturalną cechę materiału;

b. zjawisko wykraplania pary wodnej, w przypadku braku sprawnej wentylacji mechanicznej, lub stosownych urządzeń nawiewnych (nawiewniki), w szczególności kondensacja pary wodnej w obrębie styku szyby z ramą okienną oraz kondensacja pary wodnej na powierzchni nawiewników i okuć.


3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Sokółka Okna i Drzwi S.A. zobowiązuje się do:
a. dokonania bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad;
b. w przypadku wad nieusuwalnych lub wykonania trzech kolejnych nieskutecznych napraw do dokonania bezpłatnej wymiany podzespołu lub wyrobu na wolny od wad.


4. Jeżeli wady dotyczą części wyrobów objętych gwarancją lub poszczególnych ich podzespołów (elementów), uprawnienia określone w ustępie 1 ograniczone są do wadliwej części wyrobów lub wadliwych ich podzespołów.

 

 

§ 4

1. Serwis gwarancyjny będzie świadczony po przedstawieniu producentowi niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.


2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu produktu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sokolka.com.pl w możliwie najkrótszym terminie od wykrycia wady wyrobu.


3. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji musi zawierać następujące dane: dane kontaktowe zgłaszającego, miejsce wbudowania stolarki, miejsce zakupu stolarki, numer dokumentu oraz data zakupu, dokładne dane reklamowanego wyrobu – typ produktu oraz opis występującej wady.


4. W oparciu o informacje zawarte w prawidłowo wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym, Producent lub jego przedstawiciel przyjąwszy zgłoszenie reklamacyjne dokonuje oceny jego zasadności, o czym poinformuje reklamującego w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
W razie konieczności dokonania oględzin w miejscu zamontowania stolarki, termin ich przeprowadzony zostanie uzgodniony z reklamującym w dogodnym dla obu stron, możliwie najkrótszym terminie;


5. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za niezasadne, reklamującemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji Producenta.


6. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia reklamacyjnego:
a. usterki możliwe do usunięcia zostaną naprawione w trakcie oględzin;
b. w przypadku konieczności wymiany wyrobu bądź jego elementu w najkrótszym uzasadnionym technologicznie terminie;
c. w przypadku konieczności dokonania napraw, w trakcie których wymagane są stosowne warunki pogodowe, termin załatwienia reklamacji może ulec wydłużeniu o czas występowania niekorzystnych warunków zewnętrznych (np. prace malarsko lakiernicze);


7. O gotowości do usunięcia usterki bądź wymiany wyrobu na nowy Producent zawiadomi Kupującego oraz ustali z nim sposób realizacji uprawnia z gwarancji, a w szczególności termin wykonania naprawy lub wymiany.


8. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z rozpatrywaniem reklamacji ponosi Zgłaszający.

 


§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

 


 

*) Programem wydłużonej gwarancji objęci są konsumenci, którzy zgłosili chęć przystąpienia do programu, wypełniając formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.sokolka.com.pl.
**okna olejowane - należy odnawiać powłokę od wewnątrz pomieszczeń zgodnie z wytycznymi producenta.

 

 

OKRESOWA KONSERWACJA OKIEN, ZALECENIA / PRZECIWWSKAZANIA

 

1. Czyszczenie i pielęgnacja powłok malarskich
Dwa razy w roku (najlepiej przed okresem letnim i zimowym) powierzchnia okien drewnianych powinna być gruntownie czyszczona z kurzu, śladów po owadach i innych zanieczyszczeń przy użyciu delikatnego detergentu i wody. Należy to robić nie tylko z powodów estetycznych, ale również po to, aby brud nie niszczył powłoki lakierniczej (tego typu zanieczyszczenia mogą powodować pojawienie się zielonych alg i grzybów). Po wyczyszczeniu na ramy nakładamy emulsję pielęgnacyjną. Uwaga! Większość produktów do czyszczenia szyb zawiera salmiak. Pozostałości salmiaku po czyszczeniu okien czy szyb w drzwiach muszą zostać usunięte, najlepiej przy pomocy czystej wody. Elementy wytrzeć do sucha miękką szmatką.
Produkt czyszczący: Teknoclean 1951-00 efektywnie usuwa brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia z powierzchni drewnianych. Opakowanie: 0,5 l.
Produkt do pielęgnacji: GORI 690-31 Surface Maintenance. Nadaje nowy połysk i zabezpieczenie powierzchniom zniszczonym słońcem, deszczem i mrozem, jednakże nie zastępuje tradycyjnej renowacji uszkodzonej powłoki. Opakowanie: 0,5 l


2. Kontrola stanu technicznego okna i powłok lakierniczych
Wykonywanie kontroli oględzin stanu technicznego powłok na bieżąco umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń. Stan powłok należy kontrolować każdorazowo po gradobiciu, ponieważ uderzenia kryształków lodu mogą spowodować uszkodzenie ich powierzchni. Podczas kontroli stanu powłok należy także sprawdzać, czy nie pojawiły się pęknięcia w wypełniaczu do połączeń i fug.
W przypadku zaobserwowania tego typu uszkodzeń należy usunąć całkowicie wypełniacz i położyć go na nowo. Wszelkie pęknięcia, odpryski, łuszczenie powłoki powinny być niezwłocznie naprawione przez Państwa lub wyspecjalizowanych pracowników. Konserwacja przeprowadzana w odpowiednim czasie zapobiegnie powiększaniu się szkód, a w rezultacie zaoszczędzi czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów. Prawidłowo czyszczone, pielęgnowane i poddawane regularnym oględzinom powłoki lakiernicze powinno poddawać się renowacji, gdy zauważy się, że warstwa powłok lakierniczych stała się cieńsza lub przypadku zaobserwowania w niej mikropęknięć.


3. Renowacja
Przed przystąpieniem do renowacji należy zabezpieczyć okucia przed zamalowaniem. Wszystkie obszary, które będą podlegały renowacji powinny zostać gruntownie wyczyszczone przy pomocy delikatnego detergentu i opłukane czystą wodą. Do renowacji ram okiennych należy stosować te same produkty, którymi uprzednio zostały pokryte przez producenta. Państwa okna zostały pokryte następującym systemem powłok:

 

Produkty do renowacji powłok GORI Industry i Teknos**

Typ Nazwa produktu Opakowanie Wydajność Czas schnięcia
podany dla temp 20°C i 50%
wilgotności względnej
Impregnat
GORI 356* 3  3l lub 5l
6m²/l Suche do ponownego powlekania:
4 godz.
 Teknol Aqua 1410*  3l lub 5l 8-11m²/l Suche do ponownego powlekania:
1 godz.
Farba podkładowa
 GORI 615
 3l lub 5l 10m²/l Suche do ponownego powlekania:
2 godz.
 Aqua Primer 2900
 3l lub 5l 8-10m²/l  Suche do ponownego powlekania:
3 godz.
 Antistain Aqua 2901
 3l lub 5l 8-10m²/l  Suche do ponownego powlekania:
3 godz.
Wypełniacz do fug
 GORI 691 V-Joint Protection
 250 ml z dyszą Zalezy od szerokości spolny
Suche do ponownego powlekania:
1/2 godz.
 Teknoseal 4001
 310 ml z dyszą  Zależy od szerokości spolny

 Suche do ponownego powlekania:
1/2 godz.

Farba renowacyjna
 GORI 660
 3l lub 5l  3,3m²/l  Suche do ponownego powlekania: 4 godz. Całkowicie duche: po 24 godz.
 Aquatop 2600
 3l lub 5l  4,5m²/l  Suche do ponownego powlekania: 3 godz. Całkowicie duche: 24 godz.

 

* Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
** Wszystkie produkty renowacyjne GORI Industry i Teknos przystosowano do nanoszenia pędzlem.


Podczas renowacji powłok należy pamiętać, że impregnacja, nakładanie podkładu czy warstwy nawierzchniowej nie może przebiegać w temperaturze poniżej 8°C oraz w wilgotności względnej wyższej od 80%. Nie zalecamy nakładania powłok przy silnym nasłonecznieniu. Produkty wodorozcieńczalne są zdatne do użycia przez 12 miesięcy, pod warunkiem ich przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 5°C.


Szczegółowe informacje o procesach renowacji można uzyskać w Dziale Serwisu Sokółka Okna i Drzwi S.A.


Uwaga:
Należy chronić okna drewniane przed zabrudzeniem chemią budowlaną i uszkodzeniami podczas montażu oraz następujących po nim pracach budowlanych i porządkowych. Po zakończeniu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację powietrza, aby pozostająca po nim wilgoć mogła szybko odparować (dotyczy budynków w czasie budowy). Długotrwała wilgotność powietrza powyżej 70% może trwale uszkodzić okna.
Należy stosować niskoprzyczepne taśmy klejące, należy upewnić się, że nadają się do klejenia na okna drewniane (niektóre taśmy klejące mogą spowodować uszkodzenia powłoki). Niezależnie od rodzaju taśmy zbyt długie przetrzymywanie przyklejonej do okna i szyby taśmy klejącej lub folii może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Po zakończeniu robót budowlanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku należy ściągnąć folię ochronną z okien i starannie je wyczyścić wodą. Zastosować produkt pielęgnacyjny GORI 690-31 Surface Maintenance.

 

4. Czyszczenie i pielęgnacja powłok proszkowych (nakładki aluminiowe)
Mycie po montażu jest często przyczyną powstawania wad powłok i dlatego też należy przestrzegać określonych zasad.
Do mycia należy używać czystą wodę, do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni delikatnej tkaniny, nie rysującej powierzchni. W czasie mycia temperatura powłoki nie może przekraczać 25°C. Temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentów nie może również przekraczać 25°C. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej, stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów oraz o nieznanym pochodzeniu, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie powinno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Tłuste, oleiste i smoliste
substancje mogą być usunięte z mytej powierzchni za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od związków aromatycznych. Zabrudzenia pozostałościami kleju, gumy silikonowej, taśm samoprzylepnych, należy usunąć w ten sam sposób. Użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż jedną godzinę. Jeżeli to konieczne, proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach. Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą.


5. Czyszczenie i pielęgnacja uszczelek.
Uszczelki okienne powinny być raz do roku przecierane talkiem, aby uniknąć ich przywierania do powierzchni lakierowanych, można również używać specjalnych preparatów do pielęgnacji elementów uszczelniających jest to obojętny środek oparty na żywicy silikonowej, przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji uszczelek okiennych: gumowych, silikonowych tworzywowych. Uszczelki po zastosowaniu tego preparatu dłużej zachowują elastyczność, co przedłuża ich funkcję i żywotność. Chroni przed przymarzaniem uszczelek do profili. Środek nanosi się na uszczelki za pomocą ściereczki. Do mycia należy używać czystą wodę, do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia delikatnej tkaniny. Temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentów nie powinna przekraczać 35°C. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej gdyż może nastąpić nieodwracalne zdeformowanie uszczelki, stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów oraz o nieznanym pochodzeniu, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z gumą.


6. Mycie i czyszczenie szkła.
Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia. Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu powierzchnie szyby należy obficie zwilżyć czysta woda w celu odmoczenia i zmycia twardych i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie woda. Zabrudzenia na powłokach silikonowych OPACI–COAT można zmywać wyłącznie wodą. Do czyszczenia powłok refleksyjnych, znajdujących się na zewnątrz nie należy używać jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić powłokę. Mycie powinno odbywać się z użyciem zwykłych detergentów, a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, przestrzegając zasad stosowania tych środków. Producenci szkła refleksyjnego zalecają stosowanie doczyszczenia powłoki refleksyjnej zawiesiny zawierającej tlenek ceru (50÷160 g /l wody).

 

7. Regulacja
Okna produkowane przez Sokółka Okna i Drzwi S.A. charakteryzują się wysok jakością i fachowym wykonaniem. Przy prawidłowym montażu okien regulacja może nie być konieczna. Konieczność regulacji może jednak zaistnieć w przypadku, gdy po założeniu skrzydeł następuje ocieranie elementów okuć lub skrzydeł o ościeżnicę oraz pierwszym okresie po montażu, gdy następuje osiadanie okien w ościeżach.

 

Elementy regulacji okuć uchylno-rozwiernych

Regulacja okuć

Elementy okuć w oknach łukowych

Regulacja równoległości wózków i montaż zabezpieczeń

 

8. Obsługa
Okna i drzwi balkonowe w zależności od opcji posiadają funkcje uchylne lub rozwiernouchylne. Klamka zamocowana w skrzydle okiennym służy do jego odmykania (rozwierania ), uchylania , rozszczelniania i zamykania . Funkcje te pokazane są na Rys., należy pamiętać iż przesterowania położenia skrzydła z otwieranego na uchylone lub odwrotnie można dokonywać tylko po uprzednim jego zamknięciu.

Sterowanie klamką

 

9. Konserwacja
Aby zapewnić długi okres niezawodnego ich funkcjonowania, należy co najmniej raz w roku nasmarować wszystkie części ruchome okuć. W przeciwnym wypadku może dojść do ich zatarcia. (Zalecamy stosowanie smaru WD-40 lub innych w sprayu.), Podstawowe punkty smarowania przedstawia Rys. Elementy okucia odpowiadające za bezpieczeństwo należy regularnie kontrolować pod względem pewności mocowania i stopnia zużycia. W zależności od potrzeby dokręca się wkręty mocujące lub wymienia uszkodzone okucia. W związku z tym przynajmniej raz w roku należy:

- wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy nasmarować olejem do konserwacji okuć i sprawdzić ich działanie
- stosować środki pielęgnująco – czyszczące, które nie naruszają powłoki antykorozyjnej okuć.

Prace montażowe i naprawcze – w szczególności regulacja zawiasu dolnego i rozwórek, jak też wymiana zużytych lub uszkodzonych okuć oraz zawieszanie i wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy – powinien wykonywać fachowy personel.
Wszystkie elementy okucia należy chronić przed zanieczyszczeniami i zamalowaniem podczas malowania i lakierowania okien i drzwi balkonowych.
Elektrolityczna powłoka cynkowa zachowuje swoje właściwości w normalnej temperaturze pomieszczenia, pod warunkiem, że na elementach okucia nie tworzy się para wodna lub – jeśli powstaje sporadycznie – szybko wysycha.
Aby długotrwale utrzymać właściwą powłokę na elementach okucia i nie doprowadzać do powstawania korozji, należy przestrzegać poniższych zasad:

- należy zadbać o odpowiednie wietrzenie przestrzeni luzu wrębowego okna, gdzie zamontowane są okucia – szczególnie w fazie budowy – tak, aby nie osadzała się tam para wodna i nie dochodziło do bezpośredniego działania wilgoci na okucie. Przede wszystkim należy zapobiec (długotrwałemu) skraplaniu się wilgotnego powietrza we wrębie skrzydła.
- okucia należy chronić przed zabrudzeniem materiałami budowlanymi (kurzem, tynkiem gipsowym, cementem itp.). Wszelkie zabrudzenia (tynk, zaprawa itp.) należy zmyć wodą, zanim wyschną i stwardnieją.
- agresywne opary (np. kwasu mrówkowego, octowego, amoniaku, związków aminowych i amoniakowych, aldehydów, fenoli, chloru, taniny) w połączeniu z już nawet niewielką ilością pary wodnej mogą prowadzić do szybkiej korozji elementów okucia. Dlatego należy unikać ulatniania tego typu oparów w pobliżu okien.
- w przypadku okien i drzwi drewnianych, np. dębowych lub z innego rodzaju drewna o wysokiej zawartości taniny, należy poprzez odpowiednie zabezpieczenie powierzchni stolarki zapobiec parowaniu tych substancji z drewna. W żadnym wypadku okucie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z niepolakierowanym drewnem.
- ponadto nie wolno stosować mas uszczelniających na bazie kwasu octowego lub zawierających opisane wyżej substancje, ponieważ bezpośredni kontakt z masami uszczelniającymi lub ich oparami może niszczyć powłokę antykorozyjną okuć. - okucia należy czyścić delikatnymi rozcieńczonymi środkami czyszczącymi o neutralnym pH. W żadnym wypadku nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących na bazie kwasu octowego, rysujących powierzchnie lub zawierających substancje niedozwolone.


Zabezpieczenie okuć w trakcie prac budowlanych i remontowych
Podczas tynkowania budynku z zewnątrz i od wewnątrz należy uważać, aby okucia nie uległy zabrudzeniu. Tynki gipsowe i cementowe o zasadowym PH w połączeniu z wilgocią uszkadzają powłokę okuć (szczególnie powłokę cynkową), co może powodować rdzewienie. Także kurz, który powstaje np. przy szlifowaniu płyt gipsowo-kartonowych, może w połączeniu z wilgocią wywoływać korozję. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że ucierpi smarowanie i działanie okuć, co doprowadzi do ich wcześniejszego zużycia. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dobrze zabezpieczyć okna. Jeśli mimo właściwego zabezpieczenia dojdzie do zabrudzenia, należy możliwie najszybciej umyć okna wodą. Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących (np. z zawartością octu lub innych kwaśnych substancji) ani środków rysujących powierzchnie. Zaleca się stosowanie wyłącznie środków czyszczących o neutralnym pH w stanie rozcieńczonym.
Nie wolno stosować mas uszczelniających na bazie kwasu octowego. Bardzo wiele silikonów, także tych, które są zalecane przez producentów do montażu okien – w połączeniu z ciepłem i wilgocią działa bardzo agresywnie na powierzchnie. Ważne jest, aby przy obróbce nie stosować żadnych mas uszczelniających na bazie octowej (środki octanowe, z kwasem octowym czy acetoksowe). Należy stosować neutralne masy uszczelniające (oksymowe, benzamidowe i alkoksowe). Masy na bazie octowej reagująz wilgocią zawartą w powietrzu i wytrącają kwas octowy. Kwas osiada na okuciu i atakuje powłokę cynkową. Masa uszczelniająca nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z okuciem. Jak rozróżnić masy uszczelniające wg wskazówek na opakowaniu:

- odpowiednie masy uszczelniające wykazują przyczepność do stali, stali szlachetnej, ocynkowanej, aluminium itd. bez podkładu;
- niewłaściwe masy uszczelniające wykazują przyczepność do szkła i powierzchni szklanych oraz do aluminium bez podkładu.

Gdy brak jest informacji o przyczepności do stali ocynkowanej. W wątpliwych wypadkach można zorientować się, czy dany środek nadaje się do montażu okien, po zapachu. Odpowiednie masy uszczelniające w większości przypadków nie posiadają zapachu lub pachną lekko słodkawo. Masy uszczelniające nie nadające się do okien mają silny kwasowy (octowy) zapach.

 


Kliknij, aby pobrać całą Kartę Gwarancyjną.